Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za prijam u službu

Upute kandidatima- Voditelj odsjeka za upravno-administrativne poslove

Odluka o poništenju javnog natječaja

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Srpanj 2018 12:06

Javni oglas

E-mail Ispis PDF

Javni oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Udbina

Odluka o izboru ponude

Ažurirano: Petak, 06 Srpanj 2018 11:27

SAZIV 8. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis PDF

Saziv 8. redovne sjednice Općinskog vijeća za 08.06.2018.god. sa početkom u 13 h

1. Usvajanje zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2018.g.

- Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2018.g.

- Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018.g.

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.god.

- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukure i ostalih građevinskih objekata za 2018.god. 

- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

3. Donošenje Zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Udbina

4. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Udbina

5. Donošenje Odluke o nabavci rabljenog vozila sa spremnikom za vodu

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja imovinom Općine Udbina za 2018.g.

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za pomoć u kući Općine Udbina

9. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Centra za pomoć u kući Općine Udbina

Ažurirano: Petak, 01 Lipanj 2018 09:55

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 22/18

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Klasa: 406-01/18-01/01

Urbroj: 2125/12-01-18-03

Udbina, 29. svibanj 2018. godine

             -zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 22/2018

3. Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave, nabava robe vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 155.000,00kn

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja propisanih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je nabava rabljenog vozila za prijevoz pitke vode (komunalne cisterne) za potrebe snabdijevanja vodom stanovništva na prostoru općine Udbine.

Tehničke specifikacije vozila sastavni su dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor o javnoj nabavi

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju)

-               uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

-               izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 11.06.2018. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Utorak, 29 Svibanj 2018 07:57

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 320-01/18-01/01
Ur.broj: 2125/12-01-18-26
Udbina, 15.05.2018. godine


Shodno članku 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) Općina Udbina objavljuje


O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA

Općina Udbina izaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Udbina (u daljnje tekstu: program). Javni uvid traje 15 dana, započinje 16. svibnja 2018. godine, a završava 30. svibnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti u vremenu od 16. do 30. svibnja 2018. godine svakim radnim danom od 09.00 do 13.00 sati u sjedištu Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u općinskoj vijećnici. Prijedlog Programa možete preuzeti ovdje.

Javno izlaganje održat će se dana 24.05.2018. godine s početkom u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Udbina u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa obavezno se podnose pisanim putem, pri čemu se može koristiti obrazac koji se može preuzeti u Općini Udbina ili na internetskoj stranici Općine Udbina (www.udbina.hr). Svi prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena odnosno naziva i adrese podnositelja te se dostavljaju Općini Udbina osobno ili preporučeno poštom zaključno sa 30.05.2018. godine.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Danica Prica, dipl.oec.

Ažurirano: Srijeda, 16 Svibanj 2018 10:46

Stranica 4 od 49

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home