Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Vatrogasci

E-mail Ispis PDF

Svibanj-mjesec zaštite od požara

Upute

E-mail Ispis PDF

Upute o suradnji između Općine Udbina i njenih proračunskih korisnika

UDRUGE_REZULTATI

E-mail Ispis PDF

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za Udruge

Upute_i_obavijesti_kandidatima

E-mail Ispis PDF

Upute i obavijesti kandidatima (Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove)

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 01/16

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/02
Urbroj: 2125/12-01-16-02
Udbina, 24. ožujak 2016. godine


                                                                                                                             - zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziva na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave pod nazivom „Održavanje poljskih putova, dionica Slatina - Krbava“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

2. Evidencijski broj nabave
BN 01/16

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 152.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je sanacija dijela poljskog makadamskog puta preko Krbavskog polja odnosno dionice Slatina – Krbava duge 7000 metara.
Sanacija obuhvaća dobavu i ugradnju (popunjavanje) velikih udubljenja i udarnih rupa na putu lomljenim kamenim materijalom granulacije 0 -60 mm. Nakon razgrtanja i poravnanja kamenog materijala na taj sloj razastire se prirodan šljunak koji je potrebno uvaljati do tražene zbijenosti odnosno modula stišljivosti min. 40 MN/m2.
Na pojedinim dijelovima dionice biti će potrebno prokopati kanale za odvod viška površinskih voda.

Količina predmeta nabave definirana je troškovnikom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 30 dana od stupanja Ugovora na snagu
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: Održavanje poljskih putova, dionica Slatina - Krbava na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 05.04.2016. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


                                                                                                                                                                 Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Četvrtak, 24 Ožujak 2016 08:52

Stranica 41 od 62

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home