Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

SAZIV 20.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 18.05.2020. U 11 SATI

E-mail Ispis PDF

SAZIV 20.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 18.05.2020. U 11 SATI

UPUTE

ZAPISNIK SA PRETHODNE SJEDNICE

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2019.GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. G

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2019.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA  2019. GODINU

IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2019.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INF. ZA 2019.

VSNM - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

DJEČJI VRTIĆ "MEDO" - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. 

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANC.PLANA ZA 2019.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O IZRADI 2.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSP. ZONE PODUDBINA

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07. DO 31.12. 2019.

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI - NERAZVRSTANE CESTE

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano: Utorak, 12 Svibanj 2020 11:37

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 15/2020

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/20-01/09

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 28.04.2020. god

 

- zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA

Uslugu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

  

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Kontakt osoba: Zlatko Brkić

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave: JN 25/2020

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je usluga

održavanja javne rasvjete u naseljima Općine Udbina.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 50232100-1 – usluge održavanja ulične rasvjete

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji su sastavni dio Poziva.

4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a

6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti

Način izvršenja: Okvirni sporazum

Rok izvršenja ugovora: 24 mjeseci

Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (potvrda o plaćanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička sposobnost (izjava i potvrda o stručnoj spremi i radnom iskustvu kvalificiranog zaposlenika, izjava o raspolaganju tehničkom opremom

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Sporazuma)

 

8. Način i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Usluga obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete“ – „NE OTVARAJ“ na adresu dostave navedenu točci 1. Poziva. 

Rok za dostavu ponude je 11.05.2020. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi  i troškovniku.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

  

Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ažurirano: Utorak, 28 Travanj 2020 11:26

Zahtjev za izdavanjem propusnice

E-mail Ispis PDF

Zahtjev za izdavanje propusnice možete uputiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Obrazac zahtjeva (pdf)

Obrazac zahtjeva (word)

Aktivnosti na poboljšanju uvjeta rada preškolskog odgoja

E-mail Ispis PDF

Dok je na snazi mjera privremenog zatvaranja dječjih vrtića zbog sprječavanja širenja  pandemije COVID-19,  u provedi su određene aktivnosti na poboljšanju uvjeta rada u predškolskom odgoju kako bi djeca kada se vrate u vrtić imala ugodniji boravak.  

Tako je u cilju demografske obnove,  posebno manje naseljenim i ruralnim područjima u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku  krajem prošle godine objavilo javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. Temeljem poziva Općina Udbina  je za svoj dječji vrtić Medo podnijela prijavu shodno koje je potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 121.000,00 kn u predškolskoj godini 2019/2020.

Isto tako nakon prijave projekta „Opremanje dječjeg vrtića Medo“  u lipnju prošle godine na objavljeni natječaj naše Lokalne akcijske grupe Lika iz Mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. stigla je Odluka o odabiru projekta. Temeljem iste predstoji nam provedba projekta u vrijednosti 301.614,63 kuna kojim će se izvršiti opremanje postojećeg dječjeg vrtića nabavkom namještaja za  četiri sobe dnevnog boravka, kuhinje, nove didaktičke opreme te interaktivnih ploča. Oprema je specificirana na način da će odgovarati i potrebama novog dječjeg vrtića za čiju se realizaciju očekuje skora objava natječaja.

Ažurirano: Ponedjeljak, 20 Travanj 2020 19:25

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE UDBINA

E-mail Ispis PDF

ZA SVE INFORMACIJE VEZANE ZA FUNKCIONIRANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE UDBINA MOLIMO DA NAM SE OBRATITE NA:

NAČELNIK OPĆINE: JOSIP SEUČEK, mag.ing., tel: 098-590-524, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE UDBINA: MILAN UZELAC, dipl. ing.agr., tel: 098-133-6955,  mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SVAKODNEVNE INFORMACIJE VEZANO NA NOVONASTALU SITUACIJU MOŽETE PRATI NA FB STRANICI: OPCINA UDBINA

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE UDBINA

Ažurirano: Srijeda, 15 Travanj 2020 20:40

Stranica 7 od 74

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home