Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Zemlja-Natječaj

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Udbina

Odluka o izboru ponude

Ažurirano: Utorak, 25 Veljača 2020 09:29

Ulaganje u vodnu infrastrukturu

E-mail Ispis PDF

Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dovršio je dva manja projekta uz financijsku potporu Hrvatskih voda i Općine. Iako brojčano mala tvrtka u vlasništvu općine u kojoj su zaposlena tri djelatnika, od kojih g. Poznanović pola radnog vremena obavlja poslove direktora dok je jedan djelatnik zaposlen na 4 sata na administrativnim poslovima, svojim iskustvom i radom uspijeva izaći na kraj sa zahtjevnim vodoopskrbnim sustavom.
Sustav čine dva crpna postrojenja (jedno u Podudbini, a drugo u 30 km udaljenoj Krbavici), dva sustava za dezinfekciju vode, tri vodospreme, ukupno 104 km primarne i sekundarne vodovodne mreže. Uz to broj mjernih potrošnih mjesta koja treba očitati od Udbine, Podlapače do Debelog brda i Frkašića je 656. Ljeti je potrebno cisternom za vodu opskrbljivati stanovništvo u nekim zaseocima, a tokom godine prazniti septičke jame.
Kako bi olakšali poslove održavanja provedene su dvije investicije na sustavu odvodnje i vodoopskrbe u vrijednosti 389.405,00 kn (bez PDV-a). Prvom su se premostile neadekvatne septičke jame za tri stambene zgrade. Drugom investicijom se unaprijedio nadzorno upravljački sustav tako da je sada u realnom vremenu moguće pratiti vodne parametre što će olakšati uvid u stanje vodovodne mreže i ubrzati otklanjanje kvarova. Projektom je uspostavljen dispečerski centar u prostorijama Kraljevac d.o.o. gdje se prikupljaju podaci sa vodoopskrbnih objekata zbog čega je instalirana daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji CS Krbavica, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata te crpne stanice i pripadne vodospreme Klanac kao i daljinska stanica – lokalni kontroler na lokaciji CS Kraljevac, za lokalni i daljinski automatski rad crpnih agregata na crpilištu Kraljevac i vodotornju.

 zgrada 1zgrada 2dis-centarnus

Ažurirano: Srijeda, 29 Siječanj 2020 12:07

Obavijest udrugama o financiranju i ugovaranju programa i projekata u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva iz Proračuna Općine Udbina u 2020. godini. Priloženi dokumenti:

- Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za financiranje u 2020. godini

- Plan raspisivanja natječaja u 2020. godini

- Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2020. godini - tablični prikaz

Ažurirano: Ponedjeljak, 27 Siječanj 2020 12:42

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 01/2020

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

KLASA: 406-02/20-01/01
URBROJ: 2125/12-01-19-02
Udbina, 22.01.2020. god


-zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv za dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Isporuka električne energije“ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 01/2020

3. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 195.000,00kn bez PDV-a

4. Kriterij za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjenja uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

5. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je opskrba električnom energijom za potrebe Općine Udbine sukladno traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.
Tehničke specifikacije, vrsta i količina električne energije određena je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

6. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum na dvije (2) godine

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- izjava o minimalnom udjelu isporučene energije iz obnovljivih izvora energije

7. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Isporuka električne energije“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 03.02.2020. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi i priloge na slijedeću adresu odnosno e-poštu:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U zahtjevu navedite adresu e-pošte na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Utorak, 18 Veljača 2020 07:39

Stranica 7 od 70

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home