Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 02/2020

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/20-01/05

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 16.03.2020. god

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 Predmet: Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Izgradnja pomoćne građevine i uređenje prostora za potrebe Centra za pomoć u kući“ te objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 02/2020

3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 424.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave po Grupama predmeta nabave:

Grupa 1: 281.500,00 kn

Grupa 2: 142.500,00 kn

4. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

5. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je izgradnja pomoćne zgrade – garaže i skladišnog prostora te uređenje postojećeg neiskorištenog prostora prizemlja zgrade općine za potrebe javne ustanove Centar za pomoć u kući Općine Udbina.

Predmet nabave je podijeljen u grupe:

Grupa 1 Predmet nabave je izgradnja pomoćne građevine.

Grupa 2 Predmet nabave je uređenje neiskorištenog prizemlja zgrade Općine Udbina

6. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 90 dana od dana obostranog potpisa ugovora

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička i stručna sposobnost (popis izvršenih radova predmeta nabave i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj radova/građenja)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

7. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Izgradnja pomoćne građevine i uređenje prostora za potrebe Centra za pomoć u kući“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 30.04.2020. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati navedenu službu za kontakt).

 Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu odnosno e-poštu te navedete za koj grupu predmeta nabave ste zainteresirani:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 12:53

Poziv vlasnicima kuća za odmor

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA    

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 410-01/17-01/04

URBROJ: 2125/12-01-20-12

Udbina, 06.03.2020. godine

 

 Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 32/17, 23/19), Općina Udbina objavljuje

 

 POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

          Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Udbina da najkasnije do 31.03.2020. god. dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće.

Sukladno odredbama čl. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina, obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina, Stjepana Radića 6, ili na ovoj poveznici u sklopu ovog javnog poziva.

    

OPĆINA UDBINA

Ažurirano: Utorak, 10 Ožujak 2020 12:37

Završena druga faza modernizacije javne rasvjete

E-mail Ispis PDF

U provedbi programa energetski učinkovite javne rasvjete na području općine Udbine nakon same Udbine u drugoj fazi provedbe isto je napravljeno u još devet naselja općine. Naime, u sklopu projekta je zamjenjeno 112 rasvjetnih tijela te su umjesto visokotlačnih natrijevih žarulja snage 70 W instalirane LED svjetiljke snage 16W. Time se doprinijelo uštedi električne energije od 70%  te smanjenju stakleničkih plinova od 16,36 t CO2 na godišnoj razini. Ova faza provedena je uz  potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na način da je projekt apliciran na  Program za poboljšanje infrastrukture na području naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo je  projekt sufinanciralo sa 100.000,00 kn odnosno 42% vrijednosti projekta. U ovoj godini se planira izvršiti zamjena i u preostalim naseljima te tako završiti program energetski učinkovite javne rasvjete.


Ažurirano: Utorak, 10 Ožujak 2020 12:40

Prethodno savjetovanje za predmet nabave "Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbna"

E-mail Ispis PDF

     REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

Klasa: 360-01/19-01/08

Urbroj: 2125/12-01-20-03

Udbina, 24. veljača 2020. godine

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Općina Udbina priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Sukladno članku 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi prethodno savjetovanje i analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj prije pokretanja otvorenog javne nabave kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske stavlja na raspolaganje slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa: Upute ponuditeljima - Dokumentacija o nabavi , Prijedlog ugovora, Troškovnik Projektna dokumentacija (tehničke specifikacije i nacrti.)

Savjetovanje traje zaključno do 04.03.2020.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici Prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Datum objave: 25.02.2020.

IZVJEŠĆE SA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Ažurirano: Petak, 06 Ožujak 2020 10:25

Stranica 7 od 72

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home