Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Moderator d.o.o. - najbolji mali poduzetnik

E-mail Ispis PDF

XIX. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu u Petrčanima završilo je dodjelom nagrada najboljim obrtnicima i poduzetnicima među kojima je bila tvrtka Moderator d.o.o. iz naše Gospodarske zone Podudbina. Uz petoricu ministara priznanja je najuspješnijima uručio predsjednik Vlade. Tom prilikom je rečeno:

 

"Nakon propasti hrvatskoga gospodarstva tijekom privatizacije i pretvorbe, trebalo je zaposliti na tisuće ljudi koji su ostali bez posla. No, nisu svi mogli naći posao u državnim i javnim službama, a odgovor na to pitanje su upravo poduzetnici i obrtnici.

Ovi ljudi ovdje, i ne samo oni kojima čestitam i koji su nagrađeni, nego ljudi tog tipa, su oni ljudi koji nose hrvatsko gospodarstvo na svojim leđima. Bez njih nema ničega. Oni zapošljavaju, oni plaćaju doprinose te omogućavaju da država bude ovako socijalna, katkad velikodušna, možda i više nego što je u stanju. Oni su ti koji mijenjaju društvo." 

 

Moderator d.o.o. je bio nominirana u čak dvije kategorije. U kategoriji " Najbolji mali poduzetnik" i "Najbolji izvoznik".

Nagradu je osvojila u kategoriji "Najbolji mali poduzetnik".

Moderator d.o.o. inače zapošljava 32 radnika, proizvodi 40 000 tona peleta godišnje od čega 85 % plasira na strano tržište.

Čestitamo na nagradi vlasnicima tvrtke gosp. Ivanu Hrešiću i direktoru Davoru Zecu kao i gosp. Željku Lovraku te svim radnicima na tom uspjehu.

Ažurirano: Utorak, 21 Travanj 2015 10:01

KOM_REDAR

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za prijem u službu

Javni_poziv_za_prijem_polaznika_na_strucno_osposobljavanje_za_rad_bez_zasnivanja_radnog odnosa_u_JUO_Opcine_Udbina

E-mail Ispis PDF

Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina

Ažurirano: Četvrtak, 16 Travanj 2015 08:24

Bagatelna nabava 02/15

E-mail Ispis PDF

PITANJA I ODGOVORI:

1. Rok za predaju ponuda nije jasan ili je pogrešan. U dokumentaciji je naveden 16.5. (subota), a na internet stranicama 16.4. Koji je ispravan rok?

Ispravan rok je onaj naveden u pozivu 16.04.2015.

2. Kada se može izvršiti pregled lokacije i da li je pregled lokacije nužan za sudjelovanje u natječaju (da li se traži potvrda o pregledu) ?

Pregled lokacije je nužan za što će ponuditelj dobiti Potvrdu o obilasku koja je uvjet  valjanosti ponude. Lokacije je moguće obići svakog radnog dana od 9-15 sati.

3. Da li je geodetska snimka dio ponuđenih usluga ili je osigurava naručitelj o svom trošku tj. snimka već postoji?

Geodetsku snimku osigurava naručitelj, a ista je trenutno u postupku izrade.

4. O kakvim razinama projekata se radi (idejni, glavni, izvedbeni)?

Radi se o Izvedbenom projektu.

5. Da li se projektom predviđa asfaltiranje prometnica?

Projektom se predviđa asfaltiranje prometnica.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 350-01/15-01/01

Urbroj: 2125/12-01-15-02

Udbina, 03. travanj 2015. godine.


- zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziva na dostavu ponuda


Javni naručitelj Općina Udbina je pokrenula postupak nabave „Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

2. Evidencijski broj nabave
BN 02/15

3. Vrsta postupka nabave
Nabava bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 198.500,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Udbine.

Projektiranjem je potrebno odraditi slijedeće:
- Postavljanje dionica,
- Dimenzioniranje kolničke konstrukcije,
- Odvodnja oborinskih voda u otvorene kanale sa propustima
- Evidentirati prometnu signalizaciju,
- U projektu uz tehnički opis uraditi i procjenu troškova gradnje, program kontrole osiguranja kvalitete, projekt sanacije okoliša, uvjete održavanja i projektirani vijek uporabe građevine,
- Ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola za građenje,
- Za svaku dionicu/cestu potrebno je uraditi poseban troškovnik,
- Projekt je nužno temeljiti na odgovarajućim geodetskim elaboratima

Količina predmeta nabave – troškovnik:

Redni broj Lokacija / dionica Katastarska čestica Katastarska općina Dužina (km) Cijena (kn)
1. Ondić - D1 3961, 3447/1 Mutilić 0,6
2. Podudbina -Rebić (spoj na ž.c. 5164) 3799,3850/3,3781,3779,3780 Udbina 3
3. Podlapača (spoj na l.c. 59537) 446/2,3088,3102,3119 Podlapača 2,2
4. D1 - Jošani (Gornji Jošani , Banjska Draga) 4056/1,4057/1,4057/2,4057/3,4073,4103 Jošan 1,8
5. Šalamunić (Smrdelj) (spoj na l.c. 59065) 2174 Šalamunić 0,65


7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 90 dana od stupanja Ugovora na snagu
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na adresu dostave navedenu su u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 16.04.2015. u 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


Unaprijed se zahvaljujemo.


Ovlašteni predstavnici naručitelja 

Ažurirano: Srijeda, 08 Travanj 2015 12:54

Stranica 63 od 72

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home