Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv vlasnicima kuća za odmor

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA    

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 410-01/17-01/04

URBROJ: 2125/12-01-20-12

Udbina, 06.03.2020. godine

 

 Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 32/17, 23/19), Općina Udbina objavljuje

 

 POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

          Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Udbina da najkasnije do 31.03.2020. god. dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće.

Sukladno odredbama čl. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina, obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina, Stjepana Radića 6, ili na ovoj poveznici u sklopu ovog javnog poziva.

    

OPĆINA UDBINA

Ažurirano: Utorak, 10 Ožujak 2020 12:37

Završena druga faza modernizacije javne rasvjete

E-mail Ispis PDF

U provedbi programa energetski učinkovite javne rasvjete na području općine Udbine nakon same Udbine u drugoj fazi provedbe isto je napravljeno u još devet naselja općine. Naime, u sklopu projekta je zamjenjeno 112 rasvjetnih tijela te su umjesto visokotlačnih natrijevih žarulja snage 70 W instalirane LED svjetiljke snage 16W. Time se doprinijelo uštedi električne energije od 70%  te smanjenju stakleničkih plinova od 16,36 t CO2 na godišnoj razini. Ova faza provedena je uz  potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na način da je projekt apliciran na  Program za poboljšanje infrastrukture na području naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina. Ministarstvo je  projekt sufinanciralo sa 100.000,00 kn odnosno 42% vrijednosti projekta. U ovoj godini se planira izvršiti zamjena i u preostalim naseljima te tako završiti program energetski učinkovite javne rasvjete.


Ažurirano: Utorak, 10 Ožujak 2020 12:40

Prethodno savjetovanje za predmet nabave "Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbna"

E-mail Ispis PDF

     REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

Klasa: 360-01/19-01/08

Urbroj: 2125/12-01-20-03

Udbina, 24. veljača 2020. godine

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Općina Udbina priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD Udbina“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Sukladno članku 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi prethodno savjetovanje i analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj prije pokretanja otvorenog javne nabave kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske stavlja na raspolaganje slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa: Upute ponuditeljima - Dokumentacija o nabavi , Prijedlog ugovora, Troškovnik Projektna dokumentacija (tehničke specifikacije i nacrti.)

Savjetovanje traje zaključno do 04.03.2020.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici Prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Datum objave: 25.02.2020.

IZVJEŠĆE SA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Ažurirano: Petak, 06 Ožujak 2020 10:25

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2020. godini

E-mail Ispis PDF

    REPUBLIKA HRVATSKA               

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 29/16), te Godišnjeg plana natječaja u 2020. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Udbina iz sredstava proračuna Općine Udbina , a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, općinski načelnik donosi Odluku o raspisivanju

  

JAVNOG NATJEČAJA

za financiranje projekata i programa u kulturi, sportu i ostalim područjima od interesa za opće dobro na području Općine Udbina za 2020.g.

 

I.

 Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2020. godini.

 Prijave se podnose za sljedeća područja:

1.       KULTURA:

Programi udruga i ostalih korisnika u kulturi u slijedećim kulturnim djelatnostima:

 • u glazbeno-scenskoj, kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti,
 • izložbenim i ostalim programima u likovnoj djelatnosti,
 • zaštita i očuvanja kulturnih dobara i sakralnih objekata,
 • njegovanje tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Udbina,
 • manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u općini Udbina.

 2.     SPORT:

Programi udruga i ostalih korisnika u sportu, a koji su u svezi s:

 • poticanjem i promicanjem sporta
 • provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
 • djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
 • sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana
 • sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša.

 3.       OSTALA PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO:

U javne potrebe iz ostalih područja spadaju udruge koje se bave aktivnostima koje su od značaja za razvoj i unapređenje Općine Udbina.

 Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:

 • podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
 • programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim zakonima,
 • rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
 • obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

II.

Uvjeti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • da su udruge upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
 • da su se svojim Statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • da program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
 • da su uredno ispunile sve financijske obveze prema Općini i drugim javnim izvorima (u suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe,
 • da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
 • da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
 • da imaju uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

 

Osim navedenih uvjeta u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, propisuju se i slijedeći uvjeti:

 • primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
 • uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
 • održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa, odnosno projekata,
 • ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice.

 Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima, te upisane u odgovarajući Registar kao i u Registar neprofitnih organizacija.

III.

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac 3 - Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac 4 - Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

Obrazac 5 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 6 - Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac 7- Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih   aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

2. dokaz o registraciji udruge ne stariji od tri mjeseca, te dokaz o upisu u Registar neprofitne organizacije,

3. preslika ovjerenog Statuta udruge prijavitelja i partnera

4. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,

5. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) za 2019. godinu,

6. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju uz naznaku web stranice,

7. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave ili partner nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja – ne starija od 30 dana,

8uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđivan, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta,

9. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije ukoliko prijavitelj istu posjeduje (MZOS ili sl.),

 Uz prijavu mogu se dostaviti:

a) zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad organizacije civilnog društva i koji se odnose na projekt/program,

b) pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim organizacijama civilnog društva, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,

c) pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

 

Neće se razmatrati prijedlozi koji pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpuni prijedlozi, prijedlozi podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Udbina i drugim javnim izvorima te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

 

Neće se razmatrati niti prijedlozi za financiranje projekata/programa čije se aktivnosti neće održavati na području općine Udbina.

   

IV.

Projekti/Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Udbina.

 

V.

Prijedlozi pripremljeni u skladu sa ovim Natječajem mogu se slati u roku od 30 dana od dana objave Poziva, do zaključno 18.03.2020. godine na adresu:

 

 OPĆINA UDBINA,

Stjepana Radića br.6

53234 UDBINA,

s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE 2020“

 

ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Općine Udbina zaključno s 18.03.2020.g.

Obvezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Udbina: www.udbina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon: 053/778-284, 053/778-070 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

KLASA: 022-05/20-01/01

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 17.02.2020. godine

   

                                                                                                                             Načelnik Općine:

                                                                                                                             Josip Seuček, mag.ing.

 

 

 PRIPADAJUĆA DOKUMENTACIJA:

Promjena termina

Obrazac opisa programa ili projekta

Upute za ponuditelje

Izjava o partnerstvu

Životopis

Izjava o napostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o financiranim projektima

Izjava izvoditelja aktivnosti

Ogledni obrazac ugovora o financiranju

Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac zahtjeva za isplatu

Obrazac proračuna

Ogledni obrazac financijskog izvještaja

Ažurirano: Ponedjeljak, 18 Svibanj 2020 06:38

Stranica 8 od 73

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home