Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Završetak projekta u Gospodarskoj zoni Podudbina

E-mail Ispis PDF

zona

Službeno je završio Projekt Gospodarska zona Podudbina / Buljme –  „Cesta za novi razvoj“ koji se provodio 16 mjeseci odnosno od 16.02.2012. do 15.06.2013. 

Svečanost obilježavanja završetka projekta biti će 28.06.2013. (petak) sa početkom u 11:00 sati u Gospodarskoj zoni Podudbina. (sadržaj programa i pozivnice je na dnu vijesti)

Projekt je realiziran i sufinanciran u sklopu programa pretpristupne pomoći Europske unije za Republiku Hrvatsku unije točnije IPA komponenta IIIc, shema bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu - operativni program regionalne konkurentnosti.

Treba naglasiti da je stručnu podršku i financijsku pomoć u postupku same prijave na projekt dobiven od UNDP-a područni ured Zadar.

Projekt je provodila Općina Udbina sa svojim provedbenim timom te razvojnom agencijom Ličko-senjske županije kao partnerom.

Osnovni cilj projekt je otvaranje novih radnih mjesta u Općini Udbina na način da se infrastrukturno opremi dio Gospodarske zone Podudbina pod nazivom Buljme na površini od 9,8 ha te osposobe općinske službe za privlačenje investitora kao i da im kasnije budu servis kod realizacije investicije.

U provedbi projekta provedene su planirane aktivnosti tako da je taj dio zone opremljen adekvatnom infrastrukturom (pristupnom cestom sa nogostupom dužine 510 metara, vodoopskrbom, fekalnom i oborinskom odvodnjom, energetskim vodovima, javnom rasvjetom te DTK mrežom). Uz to realizirane su i tzv. soft aktivnosti, edukacija u svrhu upravljanja zonom, izrađen je marketinški plan te promotivni film, brošura i web stranica.

Nevezano uz sam projekt trenutno se odvijaju još četiri aktivnosti unutar dijela zone Buljme: ugradnja pročistača otpadnih voda, instaliranje trafostanice snage 400 kW, rekonstrukcija županijske ceste koja vodi do zone te rekonstrukcija magistralne svjetlovodne mreže.

Inače, Gospodarska zona Podudbina prostire se na skoro 100 ha površine u kojoj trenutno aktivno radi 6 gospodarskih subjekata koji zapošljavaju 100 radnika. Samo jedan subjekt se bavi uslužnom djelatnošću dok su ostali proizvodne prirode i većina je orijentirana na korištenje drvne sirovine (od izrade proizvoda do proizvodnje energije)

Realizacijom ovog projekta Općina Udbina stavlja u funkciju 8,5 ha vlastitog građevinskog zemljišta unutar zone spremnog za pokretanje novih investicija, a kroz njih mogućnost zapošljavanja kako lokalnog tako i radno sposobnog stanovništva iz susjednih općina i gradova. Cijena zemljišta je 35 kn po četvornom metru uz mogućnost dobivanja različitih olakšica.

Dodatne informacije o projektu i samoj zoni moguće je pronaći na službenoj web stranici Gospodarske zone Podudbina www.podudbina.com.

POZIVNICA

 poziv

Ažurirano: Srijeda, 26 Lipanj 2013 12:21

JN_kotlovnica_01/2013

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Rekonstrukcija centralnog grijanja sa izradom kotlovnice na bio-masu" , evidencijski broj nabave 01/2013.

Dokumentacija za nadmetanje

Pitanja i odgovori:

19.04.2013.

1. Pitanje: Molimo Vas pojašnjenje stavke 1.1. u poglavlju 1.0. KOTLOVI NA BIO MASU, da li se navedena opaska "Ne nuditi" odnosi na cjelokupnu stavku 1.1. ili samo na podstavku "Kotlovska regulacija CPREG".       Odgovor: Opaska "Ne nuditi" odnosi se na prve četiri točke stavke 1.1. ( toplovodni  kotao, plamenik, spremnik i kotlovsku regulaciju). Naime, te elemente je naručitelj već osigurao kroz Programa Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova EU.

2. Pitanje: U dijelu 3.1.1. predmetne dokumentacije navodi se da se traži izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnost strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Shodno navedenom, da li je u natječajnoj dokumentaciji potrebno dostaviti izjavu pod prisegom ili ovjeru potpisa sukladno dostavljenom nam primjeru izjave u dokumentaciji za nadmetanje?   Odgovor: Za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja prema članka 67. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin može se koristiti primjer izjave iz dokumentacije za nadmetanje ili u drugoj formi. 

3. Pitanje: U dijelu 3.2. predmetne dokumentacije navodi se da će naručitelj temeljem članka 68. stavak 1. točka 4. Zakona isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja u posljednje tri godina računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, kojeg Naručitelj može dokazati na bilo koji način. Teškim profesionalnim propustom u smislu ove odredbe Dokumentacije podrazumijeva se postupanje protivno:

-       - odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, i/ili

-        -  propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja ili do drugih posljedica.

Shodno navedenom, da li je u natječajno dokumentaciji potrebno dostaviti izjavu pod prisegom ili ovjeru potpisa sukladno dostavljenom nam primjeru izjave u dokumentaciji za nadmetanje?

 Odgovor: Za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja prema članku 68. stavak 1. točka 4. Zakona može se koristi primjer izjave iz dokumentacije za nadmetanje ili u drugoj formi. 

4. Pitanje: U dijelu 5.1. predmetne dokumentacije navodi se da ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i presliku ponude, ona se dostavlja zajedno s izvornikom ponude. U tom slučaju se jasno naznačuje „izvornik“ i „preslika“ ponude. Shodno navedenom, ljubazno Vas molimo da precizirate da li je potrebno dostaviti izvornik i presliku ponude ili samo izvornik? Odgovor:  Ponuda se dostavlja u izvorniku. 

5. Pitanje: U dijelu 5.1. predmetne dokumentacije navodi se da ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i dostavu ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno sa izvornikom ponude. U tom slučaju ponuda dostavljena na mediju za pohranjivanje podataka smatra se preslikom ponude. Shodno navedenom, ljubazno molim da precizirate da li je potrebno dostaviti ponudu na mediju za pohranjivanje podataka? Odgovor: Naručitelj nije zahtijevao dostavu ponuda na mediju za pohranjivanje podataka.

6. Pitanje: U dijelu 5.4. predmetne dokumentacije navodi se da je ponuditelj obavezan prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje će isporučiti i robu i izvesti radove koji su predmet nabave, upoznati se s lokacijom na kojoj će se radovi izvoditi kao i sa uvjetima za njihovog izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istog neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovih Uputa i Ugovor o izvođenju radova. Da li je obilazak lokacije obvezan za sve potencijalne ponuditelje. Odgovor: Obilazak lokacije je obvezan „uvjetno“ jer iz razloga nepoznavanja istog ponuditelj neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovih Uputa ili Ugovora o izvršenju radova.

Ažurirano: Ponedjeljak, 22 Travanj 2013 09:08

Javni poziv

E-mail Ispis PDF

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Općine Udbina za 2013. god.

Tekst poziva

Prijavnica za javne potrebe u sportu

Prijavnica za javne potrebe u kulturi

Prijavnica za javne potrebe - ostale djelatnosti

Ažurirano: Četvrtak, 31 Siječanj 2013 12:40

JN_zaduženje_08/2012

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Nabava dugoročnog financijskog kredita za sufinanciranje projekta izgradnje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Podudbina " , evidencijski broj nabave 08/2012

 Preuzmi dokumentaciju

Odgovori na pitanja:

16.11.2012.

1. Pitanje: U dokumentaciji za nadmetanje u točci 6.2. Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude postoji razlika između iznosa jamstva u brojčanom i tekstualnom obliku. Koji je iznos ispravan?   Odgovor: Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude iznosi 22.500,00 kn (dvadesetdvijetisuće petsto kuna).

Ažurirano: Petak, 16 Studeni 2012 13:11

Stranica 73 od 74

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home