Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINA UDBINA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 940-01/17-01/03

URBROJ: 2125/12-01-19-14

Udbina, 16.10.2019. godine

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Bunić i Visuć, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskim općinama Bunić i Visuć (Bunić : D25 – Kneževići, Visuć: Ž.C.5167 – Gaj Kosanović) na katastarskim česticama sukladno odluci o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, KLASA: 943-01/15-01/01, URBROJ: 2125/12-01-17-29, od 22.12.2014. god.

Radovi započinju 09.10.2019 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajka Škeve, dipl.ing.geod., predstavnika „Projetera“ d.o.o. Zagreb.

Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 21.10.2019.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 9 do 11 sati.

                                                                                                                                            

                              Načelnik Općine:

                           Josip Seuček, mag.ing,.

Ažurirano: Srijeda, 16 Listopad 2019 12:59

Poziv na javno savjetovanje Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 335-01/07-01/01
Ur.broj: 2125/12-01-19-08
Udbina, 14.10.2019. godine

 

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Javno savjetovanje započinje 14. 10. 2019. i traje do 23. 10. 2019. godine.
Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  najkasnije do 23. listopada 2019. godine. 

 

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti s obrazloženje uz odluku i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Vesna Rosandić, struč. spec..oec.

Ažurirano: Utorak, 15 Listopad 2019 08:13

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 30/2019

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 360-01/19-01/05
URBROJ: 2125/12-01-19-03
Udbina, 27.09.2019. god

                                                                                                                                                -zainteresiranim gospodarskim subjektima-


Predmet: Poziv za dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Modernizacija javne rasvjete Općine Udbina – II faza“ te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Udbina, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
JN 30/2019

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova u vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)


4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn bez PDV-a


5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je modernizacija javne rasvjete u devet naselja Općine Udbina (Mutilić, Ondić, Mekinjar, Tolić, Bunić, Debelo Brdo, Jošan, Pećani, Svračkovo selo) zamjenom 112 svjetiljki. Postojeće svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama s višim stupnjem energetske efikasnosti koje ujedno udovoljavaju ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička i stručna sposobnost (popis izvršenih radova predmeta nabave i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj radova/građenja)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)
- garancija na ugrađenu opremu

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja na adresu naručitelja navedenu točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 09.10.2019. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati navedenu službu za kontakt).

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 53234 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


                                                                                                                                                   Ovlašteni predstavnici Naručitelja


PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori br. 1

Pitanja i odgovori br. 2

Pitanja i odgovori br. 3

Pitanja i odogovri br. 4

Svjetlotehnički proračun

Ažurirano: Petak, 04 Listopad 2019 13:01

Odluka o dodjeli stipendije

E-mail Ispis PDF

Odluka o dodjeli stipendije

Info ploče i urbana signalizacija

E-mail Ispis PDF

Kako bi obilježili značajnije lokalitete iz srednjovjekovne povijesti Udbine ovih dana su postavljene informativne ploče na lokaciji katedrala sv. Jakova, utvrda Gradina i crkvica sv. Marka groba. Uz označavanje lokaliteta cilj je bio posjetitelje upoznati i sa raspoloživim informacijama vezanim uz svako mjesto te  prezentirati što je na istom pronađeno tijekom arheoloških istraživanja. Zahvaljujemo se na pomoći ravnateljici Muzeja Lika Gospić Tatjani Kolak za lokalitet utvrda Gradina, ravnatelju Arheološkog muzeja Zadra Jakovu Vučiću i njegovom suradniku Ivanu Čondi za lokalitet katedrale sv. Jakova, vlč. Josipu Šimatoviću ravnatelju CHM za lokalitet crkica sv. Marka te dr. Sandri Soldo Brkić za prijevod na engleski jezik. Uz označavanje arheoloških lokaliteta u centru Udbine postavljena je i urbana signalizacija za putnike namjernike. Ugradnju ploča izvršio je kvalitetno i uredno Komunalac Udbina d.o.o. 

crkvica

 gradinakatedralatabla vtabla m

Ažurirano: Petak, 06 Rujan 2019 07:54

Stranica 9 od 70

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home