Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 22/18

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Klasa: 406-01/18-01/01

Urbroj: 2125/12-01-18-03

Udbina, 29. svibanj 2018. godine

             -zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine.

 

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 22/2018

3. Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave, nabava robe vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 155.000,00kn

5. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja propisanih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je nabava rabljenog vozila za prijevoz pitke vode (komunalne cisterne) za potrebe snabdijevanja vodom stanovništva na prostoru općine Udbine.

Tehničke specifikacije vozila sastavni su dio Dokumentacije o nabavi.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor o javnoj nabavi

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju)

-               uvjeti sposobnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

-               izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije o nabavi

8. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Nabava rabljenog vozila sa spremnikom za vodu“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 11.06.2018. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije o nabavi na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-284

U zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Utorak, 29 Svibanj 2018 07:57

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 320-01/18-01/01
Ur.broj: 2125/12-01-18-26
Udbina, 15.05.2018. godine


Shodno članku 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) Općina Udbina objavljuje


O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA

Općina Udbina izaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Udbina (u daljnje tekstu: program). Javni uvid traje 15 dana, započinje 16. svibnja 2018. godine, a završava 30. svibnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti u vremenu od 16. do 30. svibnja 2018. godine svakim radnim danom od 09.00 do 13.00 sati u sjedištu Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, u općinskoj vijećnici. Prijedlog Programa možete preuzeti ovdje.

Javno izlaganje održat će se dana 24.05.2018. godine s početkom u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Udbina u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa obavezno se podnose pisanim putem, pri čemu se može koristiti obrazac koji se može preuzeti u Općini Udbina ili na internetskoj stranici Općine Udbina (www.udbina.hr). Svi prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena odnosno naziva i adrese podnositelja te se dostavljaju Općini Udbina osobno ili preporučeno poštom zaključno sa 30.05.2018. godine.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Danica Prica, dipl.oec.

Ažurirano: Srijeda, 16 Svibanj 2018 10:46

LAG natječaj

E-mail Ispis PDF

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je dana 14. svibnja 2018. godine prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Potpora je namijenjena razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine). Ukupan iznos raspoloživih sredstava temeljem navedene Mjere je 2.003.265,00 HRK pri čemu potpora po korisniku iznosi 111.292,50 HRK. Sredstva putem ove Mjere korisnik može ostvariti jednom u programskom razdoblju.
Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a između ostalog, provode projekte usklađene s ciljevima i zadacima navedenim u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Prijave projekata podnose se na adresu LAG-a LIKA od 28. svibnja 2018., a najkasnije do 29. lipnja 2018.

Cijeli tekst Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA: http://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Svibanj 2018 11:34

Poziv na javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste na prostoru naselja Rebić

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/07
Ur.broj: 2125/12-01-18-26
Udbina, 14.05.2018. godine

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje


JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Podudbina-Rebić, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Udbina, odnosno u naselju Rebić na katastarskim česticama sukladno odluci o izmjeni i dopuni odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, Klasa: 943-01/14-01/01, Urbroj: 2125/12-01-18-13, od 03.05.2018 god.
Radovi započinju 15.05.2018 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajko Škeva dipl. ing.geod. ,predstavnik „ Projeter“ d.o.o. Split, Gajeva 18.
Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 18.05.2018.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 11 do 13 sati.


Načelnik Općine
Josip Seuček, mag.ing.

Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Svibanj 2018 09:55

Poziv na javno savjetovanje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 320-01/18-01/01
Ur.broj: 2125/12-01-18-25
Udbina, 14.05.2018. godine

POZIV
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje o prijedlogu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Udbina“.
Javno savjetovanje započinje 14. svibnja i traje do 29. svibnja 2018. godine.
Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na dolje propisanom obrascu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 29. svibnja 2018. godine.
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Udbina i obrazac dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Danica Prica, dipl.oecc.

Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Svibanj 2018 09:56

Stranica 9 od 54

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home