Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 12/15

E-mail Ispis


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 310-02/15-01/02
Urbroj: 2125/12-01-15-02
Udbina, 21. prosinac 2015. godine

                                                                           - zainteresiranim gospodarskim subjektima -

Predmet: Poziva na dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave „Isporuka električne energije“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

2. Evidencijski broj nabave
BN 12/15

3. Vrsta postupka nabave
Nabava robe bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)


6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je Isporuka električne energije u količini prema troškovniku i lokacijama određenim potrošačkim obračunskih mjesta.
Troškovnik i obračunska mjesta su sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV 09310000-5 Električna energija

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj treba ispuniti
Način izvršenja: Okvirni sporazum temeljem kojeg se predviđa sklapanje dva ugovora
Rok isporuke: 2 godine od stupanja Okvirnog sporazuma na snagu

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, sukladno članku 16., stavku 2. Zakona o energiji (N.N. br. 120/12 i 14/14).)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o isporuci robe i potvrde druge ugovorne strane)
- jamstvo za izvršenje okvirnog sporazuma i uredno ispunjenje ugovora

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Isporuka električne energije“ na adresu dostave navedenu su u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 11.01.2016. u 12:00 sati


Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave istu možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH- bagatelne objave na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik ili slanjem Zahtjeva za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:


Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


Unaprijed se zahvaljujemo.


                                                                               Ovlašteni predstavnici naručitelja

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Jednostavna nabava Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 12/15