4.REDOVNA_SJEDNICA

Ispis

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.12.2013.

Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Udbina za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Udbina za 2014. godinu

Zaključak o prihvaćanju informacije o Financijskom planu društva "Hidrokom" doo za 2014. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2013. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2013. godinu

I. izmjene i dopune programa javnih potreba Općine Udbina u 2013. godini

I. izmjene Plana razvojnih programa za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu

I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I. izmjene programa gradnje objekata komun. infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije, te građevinskih objekata za 2013. godinu

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2014. godinu

Program javnih potreba na području Općine Udbina u 2014. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu

Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2014 - 2016.

Program gradnje objekata kom. infra., objekata vodoopskrbe i kanalizacije, te građevinskih objekata za razdoblje 2014 - 2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014 - 2017. godina