TREĆA REDOVNA SJEDNICA VIJEĆA, ODRŽANA 14.12.2017.G.

Ispis

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.12.2017.

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

III. IZMENE  I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.G.

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA 2017.G.

III.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017.G.

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017.G.

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA ZA 2017.G.

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2017.G.

2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2018.G.

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2018.G.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.G.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2018-2020

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. G.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUINALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2018.-2021.G. 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2018.G.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018.G.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2018.G.

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2018.G.

3. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZA 2018.G.

4. ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA 

5. ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRB

6. ODLUKA O VISINI GROBNIH NAKNADA

7. ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

8. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 

9. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA U SKUPŠTINI LAG-a LIKA

10. ODLUKA O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA , DOKUMENT - PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

11. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2017.G.

12. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017.G.

13. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2018.G.