18.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.12.2019.

Ispis

18.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA DANA 12.12.2019.

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2020.GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2021. I 20122. GODINU

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2020. SA PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. -POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE  2020 - 2022. GODINE

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA DRŽ.POLJ.ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2020. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2020. GODINI

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020.GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ NAKNADI ZA NOVOROĐENČAD

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA U 2018. GODINI

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆ.VIJEĆU OPĆINE UDBINA U 2020.GODINI

 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE UDBINA

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE UDBINA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA" U 2020. GODINI