Utorak, 04.Lipanj 2024.

J A V N I P O Z I V (TRAJNI) za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – Udbina i Karlobag“,

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
 
KLASA: 550-05/23-01/02 
URBROJ: 2125/12-01/01-24 -18
Udbina, 03.06.2024.godine
 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0433 (KLASA: 550-05/23-01/02, URBROJ: 2125/12-01/01-24-7 od 25.04.2024.god.), Općina Udbina objavljuje: 

 

J A V N I   P O Z I V  (TRAJNI)

za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

u sklopu projekta „Zaželi – Udbina i Karlobag“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0433 

 

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina (65 ili više godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) i to:

 

1.    OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

·      koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu[1] ili višečlanom kućanstvu[2] u kojem su svi

članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i 

·      čiji mjesečni prihodi: 

-       za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta 

-       za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

-       za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i 

·           koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent 

 

2.    ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

·           koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu[3] ili višečlanom kućanstvu[4] u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i 

·           koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i 

·           koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i 

·           čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

II.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

III.

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje: 

·         organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili 

·         obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili 

·         održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili 

·         zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. 

 

IV.

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti sljedeću dokaznu dokumentaciju[5]:

1.    OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

·      Popunjen Obrazac za iskaz interesa

·      Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je

nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i OIB

·      Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos

prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (zadnji mjesec za koji su dostupni podaci)

·      Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

·      Medicinska dokumentacija (ukoliko je primjenjivo)

 

2.    ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

·      Popunjen Obrazac za iskaz interesa

·      Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je

nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i OIB

·      Popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

·      Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje

trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

V.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:

Općina Udbina

'Za projekt Zaželi - Udbina i Karlobag'

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Sve potrebne informacije mogu se dobíti na tel: 053/778-070,

e-mail: pisarnica@udbina.hr 

 

Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta „Zaželi – Udbina i Karlobag“.

Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obraduju isključivo za potrebe provedbe projekta

„ Zaželi i uključi se“.

Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Općina Udbina kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Svi potrebni obrasci su dostupni na službenoj web stranici Općine Udbina: https://www.udbina.hr/  na sljedećim linkovima:

1.           Prijava na javni poziv

2.           lzjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva

kao i u prostorijama Općine Udbina, na adresi Stjepana Radića 6 (pisarnica).

 

                                                                                                NAČELNIK OPĆINE  

                                                                                               Josip Seuček, mag. ing.

 

[1] Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.  
[2] U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, potrebno dokazati da su svi pripadnici kućanstva članovi ciljne skupine.
[3] Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.
[4] U višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, usluga se može pružati svakome od njih i kao takvi se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.  
[5] U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva presliku osobne iskaznice i sl., Potvrdu Porezne uprave, odnosno, Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom, potrebno je dostaviti za svakog člana kućanstva.

 

 

Prijava na javni poziv

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva