Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN12/2021

Pozivi - jednostavna nabava

KLASA: 406-02/21-01/01

URBROJ: 2125/12-01-21-02

Udbina, 11.02.2021. god

 

 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DRVA ZA OGRIJEV ZA KORISNIKE SOCIJALNE SKRBI U 2021. GODINI

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. godini“. Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

 1. Podaci o naručitelju

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček mag.ing., načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-283

Kontakt osoba: Zlatko Brkić

Adresa elektroničke pošte: opcina.udbina@gs.t-com.hr

2. Evidencijski broj nabave: JN 12/2021

3. Predmet postupka jednostavne nabave: Predmet postupka nabave je nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi na području općine Udbina u 2021. godini.

 Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 03413000-8 ogrjevno drvo

 4. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koja je izuzeta od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16)

 5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 80.000,00 kn bez PDV-a

 6. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja uvjeta navedenih u pozivu)

 7. Opis predmeta nabave i troškovnik: Predmet postupka nabave je nabava i prijevoz drva za ogrjev za 90 korisnika socijalne skrbi na području općine Udbina u naseljima: Udbina, Ondić, Kurjak, Komić, S. Gora, Grabušić, Visuć, Podlapača, Bunić, Debelo Brdo, Krbava, Šalamunić, Mekinjar, Pećani i Jošan.

Ogrjevno drvo treba biti vrste bukva ili hrast, II klasa.

Drvo treba biti izrezano na dužinu 25-33 cm i iscijepano na način da je prikladno za štednjak na drva. Drvo treba biti pripremljeno u rasutom stanju. Predviđena ukupna količina je 180 prostornih metara odnosno 2 prostorna metra po korisniku (1x1x2) metra.

Ogrjevno drvo se dostavlja pojedinom korisniku na adresu stanovanja prema popisu koji će pripremiti naručitelj.

Količina, specifikacija i kvaliteta predmeta nabave navedena je u priloženom troškovniku

Mjesto isporuke robeje kućna adresa pojedinog korisnika socijalne skrbi (popis korisnika sa adresom će biti sastavni dio ugovora)

 8. Uvjeti nabave

Način izvršenja: Ugovor o isporuci robe

Rok isporuke robe:

- početak isporuke robe: 2 tjedna od potpisivanja ugovora

- završetak isporuke robe: do kraja 2021. godine

Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa koji se dostavlja nakon uspješno izvršene usluge

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

9.1. Obvezne osnove za isključenje

Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,
 Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio Izjavu, OBRAZAC 1.

 9.2. Uvjeti sposobnosti

Ponuditelj mora posjedovati sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

a) Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg mora biti vidljivo da jegospodarski subjekt registriran zaobavljanje djelatnosti predmeta nabave odnosno za djelatnost skupina 2.20. sječa drva prema NKD-u 2007.

b) Gospodarski subjekt mora raspolagati tehničkom opremom za izvršenje usluge odnosno minimalno posjedovati cjepač i vozilo za transport drveta.

 9.3. Ostali uvjeti sposobnosti

Gospodarski subjekt ne smije imati dugovanja prema naručitelju i trgovačkim društvima u vlasništvu naručitelja u trenutku potpisa ugovora o nabavi.

10. Jamstva

10.1 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je dužan ishoditi i predati naručitelju, najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora, bezuvjetnu, na prvi poziv i 'bez prigovora' garanciju banke za dobro ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u visini od 5 % (pet posto) ugovorene vrijednosti bez PDV-a. Gospodarski subjekt može umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora dati novčani polog.

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje na:

IBAN: HR5423400091846700001

BIC(SWIFT) code: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d

Model: HR68, Poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja

Opis plaćanja: polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, JN 12/2021

 U slučaju da odabrani ponuditelj povrijedi ugovorne obveze, naručitelj će pisanim putem obavijestiti odabranog ponuditelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka odabrani ponuditelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

 Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju u roku 3 (tri) dana od isteka ugovora.

 11. Sadržaj, način i rok dostave ponude

Ponuda mora sadržavati:

1.PONUDBENI LIST

2.OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
- izjava o nekažnjavanju (ovjerenu izjavu se od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora)

3.UVJETI SPOSOBNOSTI:

- izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 3 mjeseca

- popis tehničke opreme za izvršenje ugovora

4.TROŠKOVNIK (popunjen, potpisan i ovjeren)

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom)
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja
Ponuda se piše neizbrisivom tintom
 Oblik ponude i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom „Nabava drva za ogrjev za korisnike socijalne skrbi u 2021. god.“ s naznakom ne otvaraj.

Adresa dostave navedena je u točci 1. Poziva.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 26.02.2021. u 12:00 sati.

 12. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

 13. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

 14. Pouka o pravnom lijeku: ProtivOdluke o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave nije dopuštena žalba, ali se može uložiti prigovor.

 15. Prilozi i obrasci