Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave društva - direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalac Udbina d.o.o.

Natječaji

DATUM OBJAVE NATJEČAJA: 28.06.2024.

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Udbina d.o.o., Posl.br: OU-191/2016 od 02.kolovoza 2016. godine Skupština društva Komunalca Udbina d.o.o., Trg Sv. Lucije 9, Udbina, raspisuje 

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje člana Uprave društva - direktora/direktorice
trgovačkog društva Komunalac Udbina d.o.o.

 

UVJETI za izbor/imenovanje:

-          hrvatsko državljanstvo, 

-          punoljetnost,

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 

-          stupanj stručne spreme:

VSS (visoka stručna sprema) odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij 

ili

VŠS (viša stručna sprema) odnosno završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij 

-          radno iskustvo na odgovornim ili rukovodećim poslovima: 1 godina radnog iskustva,

-          vozačka dozvola B kategorije,

-          poznavanje rada na računalu,

-          nepostojanje zapreke za imenovanje sukladno članku 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), 

-          nepostojanje sukoba interesa prema odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br.  143/21);

 

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1.      vlastoručno potpisanu prijavu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon;

2.      životopis;

3.      dokaz o hrvatskom državljanstvu;

4.      dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

5.      dokaz o radnom iskustvu na odgovornim ili rukovodećim poslovima (potvrda poslodavca, preslika ugovora o radu, preporuka ili slično);

6.      potvrda/elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

7.      preslika vozače dozvole,

8.      dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,

9.      uvjerenje nadležnog Suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave);

10.  Izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i o nepostojanju sukoba interesa prema odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju od 30 dana,

11.  dokaz da ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prijavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate

12.  Program planiranih aktivnosti društva „Komunalac Udbina“ d.o.o. u mandatnom razdoblju;

Dokumenti koji se dostavljaju u preslici ne moraju biti ovjereni, ali je odabrani kandidat dužan na uvid dostaviti originale.  

Kandidat/kinja  koji/koja bude izabran/a dužan/dužna je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.  

Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave - direktora Društva bit će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici društva Komunalac Udbina d.o.o. ili Općine Udbina.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnici  ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Komunalac Udbina d.o.o., Trg Sv. Lucije 9, 53 234 Udbina (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“). 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor, a po potrebi i provjera dodatnih znanja i vještina.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Skupštine društva.

Prijavom na javni natječaj kandidati daju suglasnost društvu Komunalac Udbina d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora i imenovanja člana uprave društva – direktora Društva.

Komunalac Udbina d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

U Udbini, 27.06.2024.

Predsjednik Skupštine društva Josip Seuček, mag. ing.