Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina

Oglasi

             

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 112-03/24-01/02

URBROJ: 2125-12-02/01-24-02

Udbina, 04.06.2024.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 04/22, 23/23) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/24-01/02, URBROJ: 2125-12-01/01-24-02) ), a u svezi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0433 (KLASA: 550-05/23-01/02, URBROJ: 2125-12-01/01-24-07) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Udbina, putem nadležne službe za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Udbina objavljuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina

 

Raspisuje se  oglas za prijem u službu, na radno mjesto:

Viši referent – Voditelj projekta 

             - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, radi obavljanja  

                 privremenih poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 

Stručni uvjeti:

-          Završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij društvene struke, 

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          poznavanje rada na računalu,

-          položen državni ispit.

 

Opći uvjeti za prijam u službu su:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji imaju ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke, a nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u propisanom roku od dana prijma u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje,  odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Opis posla radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata i ostale informacije o oglasnom postupku objavit će se na web stranici Općine Udbina  www.udbina.hr 

Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Udbina najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave  i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz  prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  •   životopis,
  •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  •  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a)      potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis 

b)      potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokumentom (preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto ili ugovor o radu) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo na poslovima  tražene stručne spreme i struke,

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa ili svjedodžbe, ukoliko je polagao/la predmet informatiku  ili vlastoručno potpisana izjava),dokaz o položenom državnom ispitu ukoliko ga je podnositelj prijave položio (preslika svjedodžbe).

Osobe koje su podnijele prijavu na oglas suglasne su da Općina Udbina dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja oglasnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.  

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje neposredno ili poštom na adresu: OPĆINA UDBINA, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, s naznakom „Prijava na oglas za prijam službenika u službu“.  

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

 

                                                                                                                   PROČELNICA

                                                                                                            Vesna Rosandić Topalović