Saziv 20. redovne sjednice općinskog vijeća 29.05.2024

Saziv - sjednice općinskog vijeća

             

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

       Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2125-12-02/01/24-20

U Udbini, 21.05.2024.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

 

20. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            koja će se održati dana 29.05.2024. g. (srijeda) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice  (Stjepana Radića 6, Udbina)

 

            Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća,

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g. s izvještajima o izvršenju programa i financijskih planova proračunskih korisnika

-       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2023.g.

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2023.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2023.g,

-       Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba za 2023.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.,

-       Izvještaj o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.g.

-       Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2023. godinu

3.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu,

4.      Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog  načelnika i zamjenika načelnika u Općini Udbina za vrijeme obnašanja dužnosti,

5.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina,

6.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Medo,

7.      Donošenje Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u Centru za pomoć u kući Općine Udbina,

8.      Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2024.g.,

9.      Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Medo,

10.  Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Medo,

11.  Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Medo,

12.  Razno,

 

 

 

Molimo da se ovom pozivu odazovete i sudjelujete u radu sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite na brojeve telefona 053/778-070 ili 053/778-284, e-mail: pisarnica@udbina.hr

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slobodan Bjelobaba