Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Poziv na javno savjetovanje - Proračun Općine Udbina za 2021. god.

E-mail Ispis PDF

POZIV 
NA JAVNO SAVJETOVANJE

Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. g. i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Javno savjetovanje započinje 04. 11. 2020. i traje do 13. 11. 2020. godine.

Pozivamo vas da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostavite na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 13. studenog 2020. godine. 

 

Službeni poziv, nacrt Proračuna i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici u gornjem izborniku JAVNO SAVJETOVANJE.

Ažurirano: Četvrtak, 04 Veljača 2021 11:12

Poziv na javno savjetovanje - Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina 2021.-2027.

E-mail Ispis PDF

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. do 2027. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina.

Savjetovanje je otvoreno do 03.12.2020.

Molimo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina dostave putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobno u pisarnici do 03.12.2020.

Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu OPćine Udbina od 2021. do 2027.

Obrazac

Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju

Ažurirano: Petak, 04 Prosinac 2020 08:17

DAN ŽALOSTI

E-mail Ispis PDF

Odluka o proglašenju dana žalosti 

Izvješće o javnoj raspravi - II izmjene i dopune UPU GZ Podudbina

E-mail Ispis PDF

Objavljuje se izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podubina.

Izvješće

Ažurirano: Četvrtak, 29 Listopad 2020 06:44

Natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje frizerske djelatnosti

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), čl.14. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.28/07, 27/09, 23/11 i 17/14), te čl. 55. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/18, 06/18, 06/20) Načelnik Općine Udbina raspisuje

  

 

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora

 

I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi na adresi Stjepana Radića 6, k.č. 4048, k.o. Udbina, ukupne površine 10,53 m².

II. Namjena poslovnog prostora je obavljanje frizerske djelatnosti.

III. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

IV. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja od 13.00 do 15.00 sati. Za razgledavanje prostora obratiti se u Općinu Udbina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, broj telefona: 053/778-283.

V. Početna cijena zakupa iznosi 10,00 kn/m² mjesečno. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog u mjesecu.

VI. Osim najamnine zakupnik će plaćati i sve ostale troškove prostora, a što osobito uključuje troškove potrošnje električne energije, vode, telefona i komunalnu naknadu.

VII. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja ispunjava uvjete s priloženom dokumentacijom te najvišim iznosom zakupnine.

VIII. Svaki sudionik na natječaju dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 105,30 kn na žiro račun Općine Udbina IBAN broj: HR 5423400091846700001, poziv na broj 68 7722-OIB. U tekstualnom dijelu upisati: Uplata jamčevine za javni natječaj.

 IX. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

Fizičke osobe moraju biti hrvatski državljani, a pravne osobe moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

Na natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici ili/i podzakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Udbina koji ne ispunjavaju svoje Ugovorom preuzete obveze iz Ugovora sa Općinom Udbina u svezi zakupa ili podzakupa poslovnog prostora.

Prvenstveno pravo na zakup poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

X. Ponuda mora sadržavati:

-               ime i prezime, adresu (za fizičke osobe), odnosno naziv i sjedište (za pravne osobe);

-               broj žiro računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine;

-               ponuđena cijena koja ne može biti niža od cijene iz točke V. ovog Natječaja;

-               potvrde o podmirenim obvezama prema Općini Udbina, kao i prema ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Općina osnivač,

-               dokaz o hrvatskom državljanstvu (za fizičke osobe);

-            izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana prijave na Natječaj, odnosno obrtnicu, ako je natjecatelj fizička osoba, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe, preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu;

-               naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

-               dokaz o uplati jamčevine;

-               dokaz o bonitetu BON-2 ili SOL-2;

-               poslovni plan;

-          dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

-               Izjava natjecatelja da prihvaća uvjete natječaja.

 

XI. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, uz naznaku: „Ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Izabrani ponuditelj dužan je preuzeti poslovni prostor odnosno sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćenoj ponudi. Prilikom sklapanja ugovora obvezan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja.

XII. Izabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u cijenu zakupa.

Svi natjecatelji biti će obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku od 10 (deset) dana od odabira ponude.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne postupi sukladno uvjetima iz ovog natječaja smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni prostor ponoviti, a uplaćena jamčevina se neće vratiti. Na ponovljeni natječaj nema se pravo javiti natjecatelj koji je već bio utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor koji je predmet natječaja, ali nije sklopio Ugovor o zakupu ili je Ugovor sklopio i isti otkazao.

Natjecatelju čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od izbora najpovoljnije ponude.

 

XIII. Općina Udbina zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu na natječaju bez posebnog obrazloženja i ne odgovara za štetu nastalu sudionicima zbog poništenja natječaja.

 

KLASA: 372-03/20-01/01

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 26.10.2020.

  

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

 

 

ODLUKA O IZBORU PONUDE

Ažurirano: Petak, 20 Studeni 2020 08:51

Stranica 6 od 79

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home