Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Bagatelna nabava 02/15

E-mail Ispis PDF

PITANJA I ODGOVORI:

1. Rok za predaju ponuda nije jasan ili je pogrešan. U dokumentaciji je naveden 16.5. (subota), a na internet stranicama 16.4. Koji je ispravan rok?

Ispravan rok je onaj naveden u pozivu 16.04.2015.

2. Kada se može izvršiti pregled lokacije i da li je pregled lokacije nužan za sudjelovanje u natječaju (da li se traži potvrda o pregledu) ?

Pregled lokacije je nužan za što će ponuditelj dobiti Potvrdu o obilasku koja je uvjet  valjanosti ponude. Lokacije je moguće obići svakog radnog dana od 9-15 sati.

3. Da li je geodetska snimka dio ponuđenih usluga ili je osigurava naručitelj o svom trošku tj. snimka već postoji?

Geodetsku snimku osigurava naručitelj, a ista je trenutno u postupku izrade.

4. O kakvim razinama projekata se radi (idejni, glavni, izvedbeni)?

Radi se o Izvedbenom projektu.

5. Da li se projektom predviđa asfaltiranje prometnica?

Projektom se predviđa asfaltiranje prometnica.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 350-01/15-01/01

Urbroj: 2125/12-01-15-02

Udbina, 03. travanj 2015. godine.


- zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziva na dostavu ponuda


Javni naručitelj Općina Udbina je pokrenula postupak nabave „Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

2. Evidencijski broj nabave
BN 02/15

3. Vrsta postupka nabave
Nabava bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)

4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 198.500,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Udbine.

Projektiranjem je potrebno odraditi slijedeće:
- Postavljanje dionica,
- Dimenzioniranje kolničke konstrukcije,
- Odvodnja oborinskih voda u otvorene kanale sa propustima
- Evidentirati prometnu signalizaciju,
- U projektu uz tehnički opis uraditi i procjenu troškova gradnje, program kontrole osiguranja kvalitete, projekt sanacije okoliša, uvjete održavanja i projektirani vijek uporabe građevine,
- Ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola za građenje,
- Za svaku dionicu/cestu potrebno je uraditi poseban troškovnik,
- Projekt je nužno temeljiti na odgovarajućim geodetskim elaboratima

Količina predmeta nabave – troškovnik:

Redni broj Lokacija / dionica Katastarska čestica Katastarska općina Dužina (km) Cijena (kn)
1. Ondić - D1 3961, 3447/1 Mutilić 0,6
2. Podudbina -Rebić (spoj na ž.c. 5164) 3799,3850/3,3781,3779,3780 Udbina 3
3. Podlapača (spoj na l.c. 59537) 446/2,3088,3102,3119 Podlapača 2,2
4. D1 - Jošani (Gornji Jošani , Banjska Draga) 4056/1,4057/1,4057/2,4057/3,4073,4103 Jošan 1,8
5. Šalamunić (Smrdelj) (spoj na l.c. 59065) 2174 Šalamunić 0,65


7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 90 dana od stupanja Ugovora na snagu
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na adresu dostave navedenu su u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 16.04.2015. u 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.


Unaprijed se zahvaljujemo.


Ovlašteni predstavnici naručitelja 

Ažurirano: Srijeda, 08 Travanj 2015 14:54

II. Javni natječaj "Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama"

E-mail Ispis PDF

Općina Udbina u suradnji sa  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba u sklopu provedbe programa "Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama“

II. JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Udbina“

koji je otvoren od 26.03.2015. do 27.04.2015.

Pravo na korištenje sufinanciranja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja koja je u njenom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji, na području općine Udbine. Kuća mora biti legalna odnosno postojeća prema Zakonu o gradnji.

Sufinancirati će se ugradnja slijedećih sustava:

  • sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
  • kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);

 Sufinanciranje se može ostvariti za jedan ili oba predložena sustava, temeljem jedne prijave.

Opravdani troškovi provedbe projekta sufinancirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Općine Udbina  putem Vrijednosnog kupona. Troškovi provedbe projekta „Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama ", sufinancirat će se u iznosu od 82,5 % nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 po kućanstvu, po modelu da sredstva Fonda iznose 24.000,00 kn, a sredstva Općine Udbina 750,00 kn.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje putem ovog Natječaja iznose najviše 165.000,00 kn, pri čemu je udio sredstava Fonda 80%  od ukupne investicije, a udio sredstava Općine Udbina 2,5%.

Cjelokupan tekst Natječaja sa više informacija te pripadajućom dokumentacijom i obrascima za prijavu dostupan je u nastavku:

 

Ažurirano: Četvrtak, 26 Ožujak 2015 13:08

Saziv_13_sjednice_Opcinskog_vijeca

E-mail Ispis PDF

Saziv 13. redovne sjednice Općinskog vijeća, 23.03.2015. u 13 sati

Stranica 71 od 80

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home