Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

JN_kotlovnica_01/2013

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Rekonstrukcija centralnog grijanja sa izradom kotlovnice na bio-masu" , evidencijski broj nabave 01/2013.

Dokumentacija za nadmetanje

Pitanja i odgovori:

19.04.2013.

1. Pitanje: Molimo Vas pojašnjenje stavke 1.1. u poglavlju 1.0. KOTLOVI NA BIO MASU, da li se navedena opaska "Ne nuditi" odnosi na cjelokupnu stavku 1.1. ili samo na podstavku "Kotlovska regulacija CPREG".       Odgovor: Opaska "Ne nuditi" odnosi se na prve četiri točke stavke 1.1. ( toplovodni  kotao, plamenik, spremnik i kotlovsku regulaciju). Naime, te elemente je naručitelj već osigurao kroz Programa Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova EU.

2. Pitanje: U dijelu 3.1.1. predmetne dokumentacije navodi se da se traži izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnost strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Shodno navedenom, da li je u natječajnoj dokumentaciji potrebno dostaviti izjavu pod prisegom ili ovjeru potpisa sukladno dostavljenom nam primjeru izjave u dokumentaciji za nadmetanje?   Odgovor: Za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja prema članka 67. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin može se koristiti primjer izjave iz dokumentacije za nadmetanje ili u drugoj formi. 

3. Pitanje: U dijelu 3.2. predmetne dokumentacije navodi se da će naručitelj temeljem članka 68. stavak 1. točka 4. Zakona isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja ako su ponuditelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja u posljednje tri godina računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, kojeg Naručitelj može dokazati na bilo koji način. Teškim profesionalnim propustom u smislu ove odredbe Dokumentacije podrazumijeva se postupanje protivno:

-       - odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, i/ili

-        -  propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog ugovora od strane naručitelja ili do drugih posljedica.

Shodno navedenom, da li je u natječajno dokumentaciji potrebno dostaviti izjavu pod prisegom ili ovjeru potpisa sukladno dostavljenom nam primjeru izjave u dokumentaciji za nadmetanje?

 Odgovor: Za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja prema članku 68. stavak 1. točka 4. Zakona može se koristi primjer izjave iz dokumentacije za nadmetanje ili u drugoj formi. 

4. Pitanje: U dijelu 5.1. predmetne dokumentacije navodi se da ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i presliku ponude, ona se dostavlja zajedno s izvornikom ponude. U tom slučaju se jasno naznačuje „izvornik“ i „preslika“ ponude. Shodno navedenom, ljubazno Vas molimo da precizirate da li je potrebno dostaviti izvornik i presliku ponude ili samo izvornik? Odgovor:  Ponuda se dostavlja u izvorniku. 

5. Pitanje: U dijelu 5.1. predmetne dokumentacije navodi se da ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i dostavu ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno sa izvornikom ponude. U tom slučaju ponuda dostavljena na mediju za pohranjivanje podataka smatra se preslikom ponude. Shodno navedenom, ljubazno molim da precizirate da li je potrebno dostaviti ponudu na mediju za pohranjivanje podataka? Odgovor: Naručitelj nije zahtijevao dostavu ponuda na mediju za pohranjivanje podataka.

6. Pitanje: U dijelu 5.4. predmetne dokumentacije navodi se da je ponuditelj obavezan prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje će isporučiti i robu i izvesti radove koji su predmet nabave, upoznati se s lokacijom na kojoj će se radovi izvoditi kao i sa uvjetima za njihovog izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istog neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovih Uputa i Ugovor o izvođenju radova. Da li je obilazak lokacije obvezan za sve potencijalne ponuditelje. Odgovor: Obilazak lokacije je obvezan „uvjetno“ jer iz razloga nepoznavanja istog ponuditelj neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovih Uputa ili Ugovora o izvršenju radova.

Ažurirano: Ponedjeljak, 22 Travanj 2013 11:08

Javni poziv

E-mail Ispis PDF

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Općine Udbina za 2013. god.

Tekst poziva

Prijavnica za javne potrebe u sportu

Prijavnica za javne potrebe u kulturi

Prijavnica za javne potrebe - ostale djelatnosti

Ažurirano: Četvrtak, 31 Siječanj 2013 14:40

JN_zaduženje_08/2012

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Nabava dugoročnog financijskog kredita za sufinanciranje projekta izgradnje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Podudbina " , evidencijski broj nabave 08/2012

 Preuzmi dokumentaciju

Odgovori na pitanja:

16.11.2012.

1. Pitanje: U dokumentaciji za nadmetanje u točci 6.2. Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude postoji razlika između iznosa jamstva u brojčanom i tekstualnom obliku. Koji je iznos ispravan?   Odgovor: Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude iznosi 22.500,00 kn (dvadesetdvijetisuće petsto kuna).

Ažurirano: Petak, 16 Studeni 2012 15:11

JN_groblja_07/2012

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Izvođenje radova na uređenju groblja na području Općine Udbina" , evidencijski broj nabave 07/2012

Dokumentacija za nedmetanje

JN_prometne_površine_06/2012

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Izvođenje radova na uređenju nerazvrstanih cesta, parkirališta i pješačkih staza" , evidencijski broj nabave 06/2012

Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik za dokumentaciju i pohranjivanje na CD

Ažurirano: Nedjelja, 23 Rujan 2012 21:53

Stranica 79 od 80

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home