Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

DAN ŽALOSTI

E-mail Ispis PDF

Odluka o proglašenju dana žalosti 

Izvješće o javnoj raspravi - II izmjene i dopune UPU GZ Podudbina

E-mail Ispis PDF

Objavljuje se izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podubina.

Izvješće

Ažurirano: Četvrtak, 29 Srpanj 2021 14:28

Natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje frizerske djelatnosti

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA UDBINA

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), čl.14. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.28/07, 27/09, 23/11 i 17/14), te čl. 55. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/18, 06/18, 06/20) Načelnik Općine Udbina raspisuje

  

 

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora

 

I. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi na adresi Stjepana Radića 6, k.č. 4048, k.o. Udbina, ukupne površine 10,53 m².

II. Namjena poslovnog prostora je obavljanje frizerske djelatnosti.

III. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

IV. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja od 13.00 do 15.00 sati. Za razgledavanje prostora obratiti se u Općinu Udbina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, broj telefona: 053/778-283.

V. Početna cijena zakupa iznosi 10,00 kn/m² mjesečno. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog u mjesecu.

VI. Osim najamnine zakupnik će plaćati i sve ostale troškove prostora, a što osobito uključuje troškove potrošnje električne energije, vode, telefona i komunalnu naknadu.

VII. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja ispunjava uvjete s priloženom dokumentacijom te najvišim iznosom zakupnine.

VIII. Svaki sudionik na natječaju dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 105,30 kn na žiro račun Općine Udbina IBAN broj: HR 5423400091846700001, poziv na broj 68 7722-OIB. U tekstualnom dijelu upisati: Uplata jamčevine za javni natječaj.

 IX. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.

Fizičke osobe moraju biti hrvatski državljani, a pravne osobe moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

Na natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici ili/i podzakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Udbina koji ne ispunjavaju svoje Ugovorom preuzete obveze iz Ugovora sa Općinom Udbina u svezi zakupa ili podzakupa poslovnog prostora.

Prvenstveno pravo na zakup poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

X. Ponuda mora sadržavati:

-               ime i prezime, adresu (za fizičke osobe), odnosno naziv i sjedište (za pravne osobe);

-               broj žiro računa ili tekućeg računa za povrat jamčevine;

-               ponuđena cijena koja ne može biti niža od cijene iz točke V. ovog Natječaja;

-               potvrde o podmirenim obvezama prema Općini Udbina, kao i prema ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Općina osnivač,

-               dokaz o hrvatskom državljanstvu (za fizičke osobe);

-            izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana prijave na Natječaj, odnosno obrtnicu, ako je natjecatelj fizička osoba, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe, preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu;

-               naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

-               dokaz o uplati jamčevine;

-               dokaz o bonitetu BON-2 ili SOL-2;

-               poslovni plan;

-          dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

-               Izjava natjecatelja da prihvaća uvjete natječaja.

 

XI. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom preporučeno na adresu Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina, uz naznaku: „Ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Izabrani ponuditelj dužan je preuzeti poslovni prostor odnosno sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćenoj ponudi. Prilikom sklapanja ugovora obvezan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja.

XII. Izabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u cijenu zakupa.

Svi natjecatelji biti će obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku od 10 (deset) dana od odabira ponude.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne postupi sukladno uvjetima iz ovog natječaja smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se javni natječaj za predmetni prostor ponoviti, a uplaćena jamčevina se neće vratiti. Na ponovljeni natječaj nema se pravo javiti natjecatelj koji je već bio utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor koji je predmet natječaja, ali nije sklopio Ugovor o zakupu ili je Ugovor sklopio i isti otkazao.

Natjecatelju čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od izbora najpovoljnije ponude.

 

XIII. Općina Udbina zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu na natječaju bez posebnog obrazloženja i ne odgovara za štetu nastalu sudionicima zbog poništenja natječaja.

 

KLASA: 372-03/20-01/01

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 26.10.2020.

  

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

 

 

ODLUKA O IZBORU PONUDE

Ažurirano: Petak, 20 Studeni 2020 10:51

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

E-mail Ispis PDF

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA:943-01/14-01/01

UR.BROJ:2125/12-01-20-51

U Udbini, 20.10.2020. godine

               

                Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

 JAVNI POZIV

             Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC D1 - Poljice u naselju POLJICE, na katastarskim česticama 2886, 2885, 2884/1, 2866, 2865/2, 2863, 2862, 2750/1 u k.o. MUTILIĆ i kat. česticama 1434/11, 1496, 3113, 2379, 2427, 2428, 3106, 2374/1, 1647 u k.o. KOMIĆ o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

             Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Udbina.

             Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO PAVELIĆ, Ulica Bartola Kašića 2, Otočac.

             Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 23. listopada 2020. god. u 09,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u Uredu ovl. inženjera geodezije vl. Zdravko Pavelić, Bartola Kašića 2, Otočac, dana 26. listopada 2020. godine u 12,00 sati, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

               

 Načelnik Općine:

Josip Seuček mag.ing.

Ažurirano: Utorak, 20 Listopad 2020 13:17

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijem u radni odnos-Program Zaželi

E-mail Ispis PDF

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijem u radni odnos - Program "Zaželi"

Stranica 9 od 81

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home