Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općinsko vijeće

E-mail Ispis

Popis vijećnika Općinskog vijeća Općine Udbina (od 2017-2021):

1. Slobodan Bjelobaba - predsjednik Vijeća, SDSS

2. Josip Šubarić - potpredsjednik Vijeća, HDZ

3. Ante Vukšić - član, HDZ

4. Marijana Dejanović Šolaja - član, HSS

5. Dušan Zec - član,  SDSS

6. Josip Mažar - član, nezavisna lista

7. Dane Đukić - član, SDSS

8. Nikola Kalanj- član, SDSS

9. Milan Vujeva - član, HDZ

10. Vitomir Mandić - član, nezavisna lista

11. Milan Uzelac (stariji) - član, SDP

 

Općinsko vijeće donosi:

-       Statut Općine,

-       Poslovnik o radu Općinskog vijeća

-       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-       proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-       godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-       odluku o privremenom financiranju

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine Udbina čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.

-       odluku o promjeni granice općine Udbina

-       uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

-       daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-       raspisuje lokalni referendum,

-       donosi odluku o raspisivanju referenduma za razrješenje Općinskog načelnika

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  

-       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-       odlučuje o pokroviteljstvu,

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-       imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Općinsko vijeće