Načelnik Općine Udbina

Ispis

NAČELNIK OPĆINE UDBINA (2021-2025):

Josip Seuček, mag.ing.drv.tehn. (HDZ)

Tel: 053-778-071

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA:

Marina Gucanin, mag.oec (HDZ)

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

 

Mandat načelnika traje četiri godine.

 

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

 

-  priprema prijedloge općih akata, 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa               zakonom,  Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine Udbina čija pojedinačna    vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine, planiranih proračunom Općine

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravno tijelo Općine

-  razrješava i imenuje pročelnike upravnog  tijela,na temelju javnog natječaja

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravno tijelo Općine

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti i ugovor o povjeravanju poslova

-  daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno potpicane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

- usmjerava djelovanje upravnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini.,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.